EUROSCIENCE EESTI  

MITTETULUNDUSÜHING EUROSCIENCE EESTI PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ EUROSCIENCE EESTI (edaspidi Ühing). Ühingu nime lühendina kasutatakse lühendit ESE ja inglise keeles kasutatakse Ühingu nimena EUROSCIENCE ESTONIA.
1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. ÜHINGU EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD
2.1. Ühingu eesmärgiks on tugevdada interdistsiplinaarseid sidemeid Eesti teadlaste vahel, luua ja arendada sidemeid Euroopa kolleegidega ja teiste riikide Euroscienece`i institutsioonidega, tõhustada teaduse- ja tehnoloogiainstitutsioonide vahelist koostööd, soodustada ja arendada teadlaste ja ühiskonna integratsiooni Eestis vastavuses üleeuroopalise assotsiatsiooni Euroscience`i põhimõtetega.
2.2. Ühingu tegevuse põhisuunad on:
2.2.1. aidata kaasa uute interdistsiplinaarsete teaduste arendamisele;
2.2.2. interdistsiplinaarsete ürituste (konverentsid, seminarid, suvekoolid jne) korraldamine;
2.2.3. Euroscience`i ideede tutvustamine ning osavõtt Euroscience`i üritustest;
2.2.4. osalemine Euroscience`i töögruppide tegevuses;
2.2.5. teaduse saavutuste propageerimine Eestis ja mujal;
2.2.6. teaduse osa ja autoriteedi tõstmine ühiskonnas;
2.2.7. konsultatsioonid, osalemine eksperthinnangute andmisega teaduse, hariduse, meditsiini ja majanduse arendamise poliitiliste otsuste ettevalmistamisel;
2.2.8. Euroopa Liidu teaduspoliitika vahendamine.
2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
2.3.1. algatab, viib läbi ja propageerib ühisprojekte ning -uuringuid;
2.3.2. teeb koostööd teiste organisatsioonide-ja klubidega välisriikides ning avalik-ja eraõiguslike isikutega Eestis ja mujal regioonides;
2.3.3. arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja programmide realiseerimiseks.
2.4. Ühingul on õigus rentida ning omandada kinnis- ja vallasvara Eesti Vabariigi seadusandluses ette nähtud tingimustel.
2.5. Ühingul on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega vajalikke lepinguid.
2.6. Ühingul on õigus moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde.
2.7. Ühingul on õigus omada arveldus-, jooksvaid- ja erikontosid pankades.

3. ÜHINGU LIIKMESKOND, LIIKMEKS ASTUMISE, LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
3.1. Ühinguga võivad ühineda Eesti Vabariigis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnustavad Ühingu põhikirja.
3.2. Ühingu liikmeks astuda sooviv isik esitab kirjaliku liitumistaotluse Ühingu juhatusele, kes teeb vastava otsuse ja teatab kirjalikult sellest otsusest taotlejale.
3.3. Üldkoosolekul on õigus Ühingu liige liikmeskonnast välja arvata, kui liige:
3.3.1. jätab korduvalt tasumata liikmemaksu;
3.3.2. rikub Ühingu põhikirja või ei täida juhatuse või teiste juhtorganite otsuseid või on muul viisil kahjustanud Ühingu tegevust või mainet.
3.4. Ühingu liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda informeerides sellest juhatust kirjalikult üks (1) kuu ette.
3.5. Ühingust välja astunud või väljaarvatud liikmele ei tagastata liikmemaksu.

4. ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED
4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
4.1.1. esitada Ühingu liikmete hulgast esindajaid Ühingu juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa Ühingu teiste organite moodustamisest;
4.1.2. esitada Ühingu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
4.1.3. osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
4.1.4. kasutada Ühingu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
4.1.5. osaleda põhikirjas ettenähtud korras Ühingu majandustegevuses ja selle juhtimisel ning vabalt tutvuda igal ajal Ühingu dokumentatsiooniga, v.a. lepingute ja dokumentatsiooniga, mis Ühingu huvides või seoses sõlmitud lepingutega, on Ühingu juhatuse poolt tunnistatud konfidentsiaalseks.

5. ÜHINGU LIIKME KOHUSTUSED
5.1. Ühingu liikmed on kohustatud tunnustama ja täitma Ühingu põhikirja ning tasuma liikmemaksu ja järgima Ühingus kehtestatud kodukorda.

6. ÜHINGU JUHTIMINE
6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida Ühingu liikmeid kirjalikult või elektronposti teel vähemalt neliteist (14) päeva enne selle toimumist.
6.2. Ühingu erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus siis, kui seda taotleb vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Ühingu liikmetest.
6.3. Ühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Ühingu liikmetest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 51 % Ühingu liikmetest, määrab juhatus omal äranägemisel uue üldkoosoleku aja ja teatab sellest kirjalikult kõigile Ühingu liikmetele.
6.4. Juhul kui üldkoosolek esimesel korral vajalikku kvoorumit kokku ei saa, on teistkordne Ühingu üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma sama päevakorra raames olenemata sellel osalevate Ühingu liikmete arvust.
6.5. Ühingu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisega.
6.6. Üldkoosoleku otsused, välja arvatud punktis 6.5. sätestatu võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.7. Üldkoosolek:
6.7.1. määrab Ühingu kolme- kuni viieliikmelise juhatuse ja juhatuse esimehe kolmeks aastaks;
6.7.2. suunab juhatuse tegevust ja teostab järelevalvet selle üle;
6.7.3. määrab Ühingu revidendi ja vajadusel audiitorkontrolli;
6.7.4. kinnitab Ühingu tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning eelarve;
6.7.5. määrab liikmemaksude suurused;
6.7.6. otsustab Ühingu liikmete väljaarvamise punktis 3.3. sätestatud juhtudel;
6.7.7. määrab kindlaks Ühingu põhikirjaliste tegevuste suunad ja vormid;
6.7.8. esitab isikuid autasustamiseks ja tunnustamiseks ning nimetab auliikmeid;
6.7.9. teeb muudatusi Ühingu põhikirjas, kinnitab põhikirja;
6.7.10. otsustab Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise;
6.7.11. Ühingu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.
6.8. Juhatus:
6.8.1. juhib Ühingu igapäevast tegevust ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu Ühingu üldkoosoleku ainupädevusse;
6.8.2. tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
6.8.3. korraldab Ühingu raamatupidamist;
6.8.4. koostab tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja eelarve ning esitab need Ühingu üldkoosolekule;
6.8.5. kutsub kokku Ühingu üldkoosoleku;
6.8.6. käsutab Ühingu vara ja vahendeid;
6.8.7. sõlmib lepinguid, sealhulgas töölepinguid Ühingu palgaliste töötajatega;
6.8.8. peab arvestust Ühingu liikmete üle;
6.8.9. otsustab muid küsimusi mis ei ole Ühingu üldkoosoleku pädevuses.
6.9. Ühingut esindab kõikides õigustoimingutes juhatuse esimees üksinda või ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.
6.10. Juhatuse liikme võib Ühingu üldkoosolek tagasi kutsuda, kui ta ei täida oma kohustusi või ei saa seda mingil põhjusel teha. Sellisel juhul valitakse uus juhatuse liige.

7. ÜHINGU VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu varaks on temale kuuluvad materiaalsed ja immateriaalsed väärtused ning rahalised vahendid, mis moodustuvad:
7.1.1. liikmemaksudest (suurus ja tasumise kord määratakse Ühingu üldkoosoleku poolt);
7.1.2. annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;
7.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
7.1.4. varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab Ühingule;
7.1.5. varast, mille Ühing soetab;
7.1.6. muust seaduslikust tulust ja varast.
7.2. Ühingu eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamine toimub riigieelarve seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkidel.
7.3. Ühingu juhatus võib Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata suuremate kui 10000 (kümme tuhat) krooni tehingute puhul ainult Ühingu üldkoosoleku nõusolekul.
7.4. Ühingu vara kasutatakse:
7.4.1. Ühingu töö korraldamiseks;
7.4.2. lepinguliste tööde eest tasumiseks;
7.4.3. Ühinguga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
7.4.4. põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
7.4.5. muudel põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikel juhtudel.
7.5. Ühingu raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
7.6. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

8. REVISJON
8.1. Ühingu majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks määrab Ühingu üldkoosolek revidendi, milline kontrollib arvestusaasta dokumentatsiooni ning finants-majanduslikku tegevust. Revidendi volituste tähtaeg on 1 (üks) majandusaasta või kuni Ühingu üldkoosolek valib uue revidendi.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
9.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, jagatakse allesjäänud vara Ühingu asutajate vahel.
9.3. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 Ühingu üldkoosolekul kohalviibivatest Ühingu liikmetest.

MTÜ EUROSCIENCE EESTI põhikiri on kinnitatud 25. septembril 2003 sõlmitud asutamislepinguga.